menu

Privacyverklaring

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.deontdekfabriek.nl. Stichting De Ontdekfabriek is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van deze gegevens.

Stichting De Ontdekfabriek (hierna: “De Ontdekfabriek”) respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen.

Onze gegevens

Stichting De Ontdekfabriek
Torenallee 22
5617 BG Eindhoven
+31 (0)40 7873506
info@deontdekfabriek.nl

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website

In het algemeen is het mogelijk onze website te bezoeken zonder daarbij persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Onze website maakt gebruik van cookies voor een betere werking alsmede voor analytische en promotionele doeleinden. Als u onze website bezoekt kan automatisch enige informatie worden opgeslagen op uw computer in de vorm van een cookie, zodat uw computer automatisch herkend wordt. De cookies die onze website gebruikt bevatten geen persoonsgegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de instellingen aan te passen. Hierdoor kan het echter zijn dat u niet optimaal gebruik kunt maken van deze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website

Vanaf het moment dat u zich via onze website aanmeldt voor de nieuwsbrief of een contact- of reserveringsformulier invult, verwerken wij persoonsgegevens van u.

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze door u zijn verstrekt.

Waar en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens die u via onze website aan ons doorgeeft kunnen op onze eigen informatiesystemen (op de eigen locatie of op een server van een externe serviceprovider (‘in de cloud’)) worden opgeslagen.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief en daarbij persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, bewaren wij die persoonsgegevens tot het moment dat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Als u het contactformulier heeft ingevuld, bewaren wij uw gegevens voor onbepaalde tijd.

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen

De Ontdekfabriek verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien en voor zover dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u. Stichting Tune Techniek en Talent, Stichting TEC Utrecht en Inventivv B.V. zijn vaste samenwerkingspartners in de dienstverlening. Ook de dienstverlening voor de E-mail nieuwsbrief en website worden verzorgd door externe leveranciers. Daardoor kunnen die partijen ook over door u verstrekte gegevens beschikken voor de uitvoering van dienstverlening, maar ook zij mogen uw gegevens niet aan derden verstrekken voor andere doeleinden.

Wat zijn mijn rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Ook kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Verder kunt u ons verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken en kunt u bij ons bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die u aan De Ontdekfabriek heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen.

U kunt uw vraag of verzoek indienen via info@deontdekfabriek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen, op uw verzoek.

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@deontdekfabriek.nl. U heeft daarnaast het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacyverklaring

De privacywetgeving en onze dienstverlening kan van tijd tot tijd veranderen. Om deze privacyverklaring actueel te houden, behouden wij ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wij adviseren u om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Als u onze diensten blijft gebruiken na wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, stemt u in met de voorwaarden van de herziene privacyverklaring.

 

Sponsoren van De Ontdekfabriek

Sponsoren die weten dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft.